Algemene voorwaarden Public Development Group B.V.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten voor detachering, (organisatie-) advisering, interim – en projectmanagement alsmede voor alle overige vormen van professionele dienstverlening en verbintenissen tussen Public Development Group B.V.en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, die direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van Public Development Group B.V. hierna in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘opdrachtnemer’.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt de partij met wie opdrachtnemer een rechtsverhouding aangaat, aangeduid als opdrachtgever. Onder kandidaten wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de persoon of personen welke door opdrachtnemer worden voorgedragen en/of bemiddeld naar opdrachtgever ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden of het geven van adviezen, trainingen of coaching. Indien enige bepaling in de Algemene Voorwaarden nietig dan wel niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde tot een vervangende regeling te komen.

1.3 Alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.

1.4 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover opdrachtnemer die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

1.5 In het geval van op -en aanmerkingen op deze algemene voorwaarden of de (gebrekkige) uitvoering hiervan, kunt u te allen tijde terecht op onze internetsite, www.novostar.nl

2. Aanbieding & Offerte

2.1 Alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes/aanbiedingen hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van 14 dagen.

2.2 Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten.

2.3 Aanvaarding van de offerte/aanbieding en van de wijzigingen en aanvullingen geschiedt door een schriftelijke of een andere als betrouwbaar te beoordelen bevestiging van opdrachtgever of kan blijken uit het feit dat hij zijnerzijds uitvoering geeft aan de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 De door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde kandidaten werken onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.

3.2 In onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de uitvoering van de opdracht dan wel gedeelten daarvan in het bedrijf/op het werkterrein van opdrachtgever.

3.3 Indien en voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht verlangd kan worden, dient de opdrachtgever om niet aan de opdrachtnemer dan wel aan de door de opdrachtnemer aangewezen personen kantoorruimte en de bijbehorende faciliteiten, zoals deze door opdrachtnemer wenselijk worden geacht, ter beschikking te stellen.

3.4 De opdrachtgever verbindt zich om de opdrachtnemer de volle gelegenheid te geven tot het bij voortduring kunnen uitvoeren en voltooien van de verstrekte opdracht. Tevens verbindt de opdrachtgever zich om alle gegevens te verstrekken welke noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht. Dit geldt ook voor het ter beschikking stellen van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn.

3.5 Opdrachtnemer heeft het recht om haar medewerkers gedurende 12 werkdagen per kalenderjaar terug te trekken uit een lopende opdracht voor het volgen van cursussen, workshops, overleg en dergelijke. Opdrachtgever zal hierover tijdig worden geïnformeerd.

3.6 Opdrachtnemer is gerechtigd om in onderling overleg derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht waarbij deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht zijn.

3.7 Opdrachtnemer kan in overleg met de opdrachtgever de bemensing van de opdracht wijzigen, indien hij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verlenen diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht nadelig beïnvloeden. Een wijziging van de bemensing kan ook op verzoek van de opdrachtgever, in overleg met opdrachtnemer plaatsvinden.

4. Meer- & minderwerk

4.1 Opdrachten tot meer-/minderwerk zullen schriftelijk door de opdrachtgever dienen te worden bevestigd, onverminderd het recht van opdrachtnemer om niet schriftelijk opgedragen meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen. In geval van meer-/minderwerk zal de opdrachtnemer daarvan aan opdrachtgever een specificatie doen toekomen, waarbij het daadwerkelijk aantal verbruikte uren gefactureerd zal worden.

4.2 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Als de tussentijdse aanpassing het overeengekomen tarief/honorarium of kostenvergoedingen beïnvloedt, zal opdrachtnemer dit de opdrachtgever binnen 14 dagen melden.

5. Tarieven

5.1 De vergoeding voor de opdrachtnemer wordt berekend door het door hem overeengekomen uurtarief voor de ingezette kandidaat te vermenigvuldigen met het aantal uren dat de kandidaat is ingezet bij en voor het verrichten van de opdracht. Alle door opdrachtnemer gehanteerde tarieven zijn berekend exclusief omzetbelasting en exclusief reis-, verblijf- en onkostenvergoedingen, tenzij anders is overeengekomen.

5.2 De tarieven zijn in de overeenkomst vastgelegd en kunnen twee maal per jaar (januari en juli) worden gewijzigd, indien ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of CAO-afspraken de lonen, c.q. de arbeidsvoorwaarden van het door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde personeel stijgen, dan wel indien de kosten van de activiteiten die uit de opdracht voortvloeien vanwege een andere oorzaak een verhoging ondervinden.

5.3 Indien de medewerker van opdrachtnemer werkzaamheden gaat verrichten die behoren bij een hogere functieklasse dan is aangegeven in de overeenkomst wordt vanaf dat moment het tarief gehanteerd dat hoort bij die hogere functieklasse.

5.4 Indien en voor zover het voor de juiste en tijdige uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer wenselijk wordt geoordeeld en de opdrachtgever daar mee instemt, zullen extra werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht (overwerk) ook buiten de normale kantooruren (07.00 – 18.00 uur) verricht kunnen worden. In dat geval wordt het uurtarief voor bedoelde werkzaamheden als volgt berekend: – werkdagen tot 24.00 uur gewoon uurtarief x 125% – werkdagen na 24.00 uur en zaterdagen gewoon uurtarief x 150% – zon- en feestdagen gewoon uurtarief x 200%

5.5 Reiskosten voor woon-/werkverkeer worden standaard vergoed tegen € 0,40 per kilometer. Indien de kandidaat met openbaar vervoer reist, worden de werkelijk gemaakte reiskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. De reiskostenvergoeding is onafhankelijk van het aantal gewerkte uren. Andere regelingen gelden alleen indien schriftelijk overeengekomen.

5.6 De kosten van overige zakelijke kilometers en overige kosten die in opdracht van opdrachtgever worden gemaakt, komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

5.7 Bij directe indiensttreding van een door de opdrachtnemer voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever, wordt een bemiddelingsfee aangehouden van drie bruto maandsalarissen inclusief 8% vakantiegeld en exclusief omzetbelasting. Hierbij geldt een minimumfee van € 3.500,- exclusief omzetbelasting.

5.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 is opdrachtnemer gerechtigd jaarlijks per 1 januari en/of 1 juli haar prijzen en tarieven aan te passen volgens het CPI consumentenprijsindexcijfer (2000=100), zoals gepubliceerd door het CBS, gebaseerd op de jaar-op-jaar methode.

6. Kandidaten

6.1 De opdrachtgever verbindt zich geen door de opdrachtnemer ingezette kandidaten in dienst te nemen of anderszins buiten opdrachtnemer om voor zich te laten werken binnen twaalf maanden na het einde van de opdracht waarbij de kandidaat was ingezet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtnemer. Dit geldt ook voor kandidaten die door opdrachtnemer zijn aangeboden aan opdrachtgever zonder dat dit resulteerde in een opdracht waarbij de kandidaat zou worden ingezet.

6.2 Bij detachering geldt dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde kandidaten na een periode van zes maanden kunnen worden overgenomen door de opdrachtgever, mits een opdracht voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is beëindigd. Tot die tijd geldt een bemiddelingsfee aan opdrachtnemer te voldoen gelijk aan drie bruto maandsalarissen, te vermeerderen met 8 % vakantietoeslag en omzetbelasting, met een minimum van € 3.500,00 exclusief omzetbelasting, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan aan hem ter beschikking gestelde kandidaten zelf ter beschikking te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

7. Facturering, betaling & reclames

7.1 Betaling van de vergoeding geschiedt bij schriftelijke aanvaarding van de opdracht of op basis van tweewekelijkse facturering achteraf met urenverantwoording in het geval van detachering of andere vormen van inzet per uur.

7.2 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, liquidatie of insolventie van opdrachtgever, zal elke vordering op opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

7.3 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf het moment van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rentevergoeding verschuldigd van 2% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

7.4 Voorts is opdrachtgever vanaf het moment dat hij in verzuim is ter zake van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, welke kosten ten minste 15% van de verschuldigde som zullen bedragen, met een minimum van € 125,00.

7.5 Al hetgeen dat door opdrachtgever wordt voldaan, strekt steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan, zulks ongeacht hetgeen de opdrachtgever omtrent de betaling vermeldt.

7.6 Uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zijn niet vatbaar voor compensatie.

7.7 Reclames tegen facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van alle rechten. Ingeval van reclames inzake verborgen gebreken dienen deze binnen acht dagen na het constateren schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt. Eventuele reclames schorten de betalingsplicht van de opdrachtgever niet op.

8. Overmacht & wanprestatie

8.1 Indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement geraakt dan wel onder curatele wordt gesteld, of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest dan wel indien opdrachtgever rechtspersoonlijk bezit, bij ontbinding van deze rechtspersoon, of in andere gevallen waarin het aannemelijk is dat opdrachtgever niet meer aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, heeft opdrachtnemer het recht om zonder nadere ingebrekestelling alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren door een schriftelijke verklaring onverminderd andere aan opdrachtnemer wettelijk toekomende middelen.

8.2 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt na hiertoe te zijn gemaand of in gebreke te zijn gesteld, kan de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer worden opgeschort.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schaden en verliezen, welke door de door opdrachtnemer ingezette kandidaten worden veroorzaakt aan opdrachtgever of aan derden, onder schaden en/of verliezen wordt onder meer verstaan schade aan het desbetreffende werk/project en/of eigendommen van opdrachtgever of derden, gevolgschade, schade aan personen en overige directe en indirecte schade. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die kandidaten van opdrachtnemer zijn aangegaan of welke op andere wijze door hun toedoen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of jegens derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van deze derden.

9.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van mogelijke vorderingen van verrichte werkzaamheden door aan opdrachtgever ter beschikking gestelde kandidaten.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer dan ook ter zake van mogelijke vorderingen van het aan opdrachtgever ter beschikking gesteld personeel en/of derden als bedoeld in artikel 9.1 en 9.2

9.4 Opdrachtgever dient een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het handelen en nalaten van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde kandidaten, waarvan de kosten niet doorberekend zullen worden aan opdrachtnemer.

10. Geheimhouding

10.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij van de wederpartij hebben verkregen, en zij zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, onder meer door hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

11. Geschillen

11.1 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden tussen partijen ontstaan, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de hoofdvestiging van opdrachtnemer is gevestigd.

12. Inwerkingtreding

12.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 juni 2014 en vervangen daarmee alle eerdere Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer.